دولت، ملت همدلی وهمزبانی

سال 94 رامقام معظم رهبری سال همدلی وهمزبانی نام گذاری نمودند، البته دراین سال دوعبارت دولت وملت برای آن دوعبارت دارای بارمفهومی است.عبارت همدلی وهمزبانی رابایددردولت بین خودش ، ملت باهمدیگه ، دولت باملت وملت بادولت معنی کرد.مفاهم همدلی وهمزبانی بایدبرای دولت وملت ازاحساس بیرون رودوبه عمق وجودیعنی اعتماد ، باوروقبول همدیگربرسد.

زمان: 2015-07-01 17:59:51

عیدتان مبارک

درآستانه حلول سال جدیدوهمزمان ایام فاطمیه هستیم واین همزمانی رابه فال نیک گرفته وبراساس ابیات :این عیدبه نورفاطمیه زیباست ، رزق تمام سال من بازهراست. 

بابردن نام فاطمه فهمیدم ، سالی که نکوست ازبهارش پیداست.

لذابنده نیزاین سال جدیدراپیشاپیش به محضرهمه عزیزان اشکوری تبریک عرض نموده وامیدوارم دراین سال جدیدکه دوستان اشکوری کارگروهی رابرای تحقق خواسته هایشان درسطح شوراهای محترم روستاهای اشکورات وتحصیلکردگان اشکوری وریش سفیدانشان شکل گرفته عاجزانه تقاضادارم بهرطریقی که امکان همکاری است باگروه داشته تاگام موثری باهمراهی مسوولان شهرستانی واستانی وحتی کشوری برای عمران وآبادانی این منطقه زیباکه سرلوحه کار، گردشگری ، کشاورزی ، باغداری ، زنبورعسل ، گل گاوزبان ، آبیاری مدرن،وام کشاورزی ، وام مسکن ، وام اشتغال و.....که تاکنون اقدامی صورت نگرفته درسایه این اجماع مثمرثمرواقع گرددوبایدباتمام توان همفکری وهمراهی نمود.به امیدروزی که منطقه دوباررونق پیداکندوفرزندان اشکوری به آغوش سرزمین بکرواجدادیشان برگردنند.

زمان: 2015-07-01 17:59:51

اشکورسورچان مسولین رابه پاسخ واداشت اما....

جلسه ی درروزپنج شنبه راس ساعت 14الی 18دربخشداری رحیم آبادباحضورنماینده شهرستان ، فرماندار، بخشدار، اداره راه ، اداره آب وفاضلاب ،جهادکشاورزی ، مسکن ومخابرات شهرستان واداره برق رحیم آبادباامام جمعه شهررحیم آبادهمراه بامردم نجیب روستاهای سورچان اشکوربانشستی پرازگلایه وشکایت وعدم همراهی مسولان ازآرمانهای انقلاب ازجمله توجه به مستضعفین ومدافعین نظام وکوخ نشینانی که تارمویشان برکاخ نشینان درنظام متکی برمردم سالاری دینی می ارزد، ودراین نشست پاسخی جزبرهمراهی مردم پاسخی نداشته وشایدتکه کلام نابجای نماینده چون جمعیت نیست لذا بی توجهی شده است.اما

زمان: 2015-07-01 17:59:52

نشست امشب دوستان اشکوری مقیم قزوین

  براساس نشست جلسات قبلی امشب نیزبعدازنمازمغرب وعشا دوستان اشکوریهای مقیم استان قزوین درموردجمعبندی لازم برای پیگیری مطالبات بحقشان که بیش از50نفربودند، درمورداجتماع عزیزان وفراهم کردن شرایط بهتروتوانمند کردن دوستان وهمراهی بادوستان اشکوری دراستانهای شمالی وتحریک وتحرک بخشی شوراهای روستایی وشورای بخش وبخدمت گرفتن ازتمام توان وامکانات برای  حل بزرگترین مشکل که شایدخنده آورنیزباشدبحث جاده راپیگیری نمایند.خوشبختانه دراین نشست دوستان  نمایندگان روستایی براساس محوری کردن مناطق ، به ده نفررسیدند.ومقررشدمنتخبین ده نفره نشستهای دیگری داشته باشندتادرهمین راستا باسایرعزیزان حلقه های قویتری تشکیل وازدرون این حلقه هابه یک نفرامین وموثربرسندودرموردمهمترین مشکل روستاییان اشکوری یعنی جاده براساس حقوق ومزایاپیگیری نمایند.ودرآخرقرارشدارتباط این ده نفربا نمایندگان روستاهها بصورت فصلی برگزاروکمیته های پیگیری تشکیل وسایتی بعنوان اشکورشوییل طراحی وآماده استفاده قراربگیرد.به امیدروزی که دوباره به روستاههامان برگردیم وآبادی را هموارسازیم.

زمان: 2015-07-01 17:59:52

دغدغه ها ببارخواهدنشت

امشب بعدازنمازمغرب  وعشاء دوستان اشکوری مقیم استان قزوین درموردآسیب شناسی وبرون رفت ازمشکلات مناطق اشکورات باردیگرجلسه ی تشکیل دادندواهم مواردمطرح شده دراین نشت:

استفاده ازظرفیت شوراهای روستاهای اشکورات

استفاده ازاشکوریهای مقیم استانهای گیلان ومازندران مخصوصا شهرستان رودسر

استفاده ازاشکوریهای سایراستانهاازجمله مقیم قزوین

کمیته پیگیری درجهت برنامه ریزی ازعمران تا........

استفاده ازظرفیت صندوقهای قرض الحسنه اشکوریهای مقیم قزوین

زمان: 2015-07-01 17:59:52

خبرخوش

درتماس تلفنی که با آقای لقمان حسین زاده شوییلی داشتم به این جمع بندی رسیدیم که ان شاالله برای دهه فجربرنامه ی از ترانه های محلی ایشان ازجمله آی اشکور را اجرانمایند، لذاعلاقمندانی که تمایل دارندماراکمک نماینددرخدمت عزیزان باشیم یقینا یکی دیگر ازکارهای که می توان برای شناساندن عزیزان ومنطقه واحیا اشکورات تلاش شودبرگزاری همین برنامه های محلی است .ان شاالله بتوانیم برنامه خوبی برگزارنماییم.

زمان: 2015-07-01 17:59:52

دغدغه ها ببارخواهدنشت

امشب بعدازنمازمغرب  وعشاء دوستان اشکوری مقیم استان قزوین درموردآسیب شناسی وبرون رفت ازمشکلات مناطق اشکورات باردیگرجلسه ی تشکیل دادندواهم مواردمطرح شده دراین نشت:

استفاده ازظرفیت شوراهای روستاهای اشکورات

استفاده ازاشکوریهای مقیم استانهای گیلان ومازندران مخصوصا شهرستان رودسر

استفاده ازاشکوریهای سایراستانهاازجمله استان قزوین

کمیته پیگیری درجهت برنامه ریزی ازعمران تا........

استفاده ازظرفیت صندوقهای قرض الحسنه اشکوریهای مقیم قزوین

زمان: 2015-07-01 17:59:52

دوستان اشکوری

البته این پیام رایک  ودوسال پیش دروب گذاشتم واستقبالی نشد، اماازدوستانی که درعرصه فضای مجازی هستندووقتی ازخودشان رابرای منطقه اشکورویابرای محله خودشان

میذارنداین میخوام عرض کنم اگرچه کارسختی نیست تقاضا دارم عزیزان این عرصه رایکباردیگردعوت می کنم برای عمران وآبادانی اشکورات نشستی برگزارکنیم .شرط اول شماره همراهتان راارسال تادروقت مقتضی حداکثرتادهه فجرهماهنگی لازم انجام شودودرثانی اعلام نظری دراین موردداشته باشیدویااگرچه پشنهادی دراین زمینه داشتیدحقیر راراهنمایی فرمایید.منتظر نظرات خوبتان هستم. محورنشت آسیب شناسی درموردمشکلات اشکورات مثلا آسفالت جاده ، بی توجهی به بخش کشاورزی وصنایع کشاورزی ، چرامسولان شهرستانی وحتی استانی تاکنون یکبارنشستی درمنطقه اشکورات نگذاشته اند، چراهرکسی به خودش اجازه میدهندبگویدروستا ها خالی از سکنه شده، آیا خالی شدن روستاها مقصرش پدران ماست ویاخودشان، چراموقع انتخابات کاندیدا به تک تک روستاها برای تبلیغات میروند، چرا برای اکثر روستاها بخشداری شعبه اخذ رای دارد، و....... درضمن نشست قزوین  باشدتادرمراحل بعدی بابرنامه  دررحیم آباد، شوییل ، زیاز، ویا هرروستای دیگربه امیددیدار.

برچسب ها: همدلی وهمزبانی , دولت وملت , همدلی , وهمزبانی , دوعبارت , اشکوری , کشاورزی , منطقه , پاسخی , اداره , شهرستان , براساس , دوستان , نمایند , تشکیل , اشکوری , پیگیری , روستایی , مقیم قزوین , استفاده ازاشکوریهای , استفاده ازظرفیت , استفاده , قزوین , ازاشکوریهای , ازظرفیت , اشکورات , های محلی , برنامه , عزیزان , شاالله , استفاده ازاشکوریهای , استفاده ازظرفیت , استان قزوین , استفاده , قزوین , ازظرفیت , ازاشکوریهای , اشکورات , استان , اشکورات , روستاها , دراین , کشاورزی
زمان: 2015-07-01 17:59:52

نشتی بادوستان اشکوری تانشستی باآقای بخشدار

درفراخوانی ازدوستان خوب ودردآشنای مناطق اشکورات درالوندروزنهم آبان برگزارو مقررشدجهت همراهی پدرانمان درمناطق اشکورات نشست صمیمی باآقای سعادت نژادبخشدارمحترم  بخش رحیم آباد داشته باشیم .دراین زمینه نامه ی تهیه ومقررشدوقتی ازبخشدارگرفته ودرهمین راستا جلسه ی باعزیزان اشکوری درقزوین باحضوربخشداردرموردچگونگی برون رفت منطقه ازمشکلات صحبت شود.

برچسب ها: همدلی وهمزبانی , دولت وملت , همدلی , وهمزبانی , دوعبارت , اشکوری , کشاورزی , منطقه , پاسخی , اداره , شهرستان , براساس , دوستان , نمایند , تشکیل , اشکوری , پیگیری , روستایی , مقیم قزوین , استفاده ازاشکوریهای , استفاده ازظرفیت , استفاده , قزوین , ازاشکوریهای , ازظرفیت , اشکورات , های محلی , برنامه , عزیزان , شاالله , استفاده ازاشکوریهای , استفاده ازظرفیت , استان قزوین , استفاده , قزوین , ازظرفیت , ازاشکوریهای , اشکورات , استان , اشکورات , روستاها , دراین , کشاورزی , اشکورات
زمان: 2015-07-01 17:59:53

م ر

بعضی دوستان دنبال چیز دیگری هستند، مثلا براحتی تهمت میزنند، بدون پشتوانه ، جای بحث شریعتی دروب مطرح نشده ولی براحتی متهم به اینکه ماراچه به شریعتی .راستی اگرچه بحث مناطق محروم اشکوربااندیشمندمرحوم شریعتی بظاهرربطی نداردومانیزمدعی چیزی نشدهایم ولی اگرهم درمورددکترحرفی بزنیم مرتکب گناهی واشتباهی نشده ایم ویابه انتخابات قبل از76، خود76، 84، 88و92تمام افتخارمان این است که مردم بارهنمودمقام معظم رهبری پای صندوقها میایندوبه کاندیدای تاییدشده رای میدهندوبعدازانتخاب به آرای مردم احترام وباورداشته وچون عادت بدی داریم اگرانتقادی برای کسی ویاجریانی داشته باشیم  که البته وظیفه شهرونداست وبجای اینکه همدیگر راتکمیل کنیم ، دعوامی کنیم .ازدوستان خواهشی دارم اولا جرات داشته باشندشفاف حرف بزنندودرثانی خودشان رامعرفی نمایند.چون ترس بزرگترین  آفت ومانع پیشرفت است.باهم دوست باشیم اگرتکبری هست بهم  یادآوری کنیم  چه بوده ایم ومصداقی مطرحش کنیم نه به لفافه وکنایه .........

 

برچسب ها: همدلی وهمزبانی , دولت وملت , همدلی , وهمزبانی , دوعبارت , اشکوری , کشاورزی , منطقه , پاسخی , اداره , شهرستان , براساس , دوستان , نمایند , تشکیل , اشکوری , پیگیری , روستایی , مقیم قزوین , استفاده ازاشکوریهای , استفاده ازظرفیت , استفاده , قزوین , ازاشکوریهای , ازظرفیت , اشکورات , های محلی , برنامه , عزیزان , شاالله , استفاده ازاشکوریهای , استفاده ازظرفیت , استان قزوین , استفاده , قزوین , ازظرفیت , ازاشکوریهای , اشکورات , استان , اشکورات , روستاها , دراین , کشاورزی , اشکورات , شریعتی , باشیم , داشته , اینکه , براحتی
زمان: 2015-07-01 17:59:53

عملکرددولتهادراشکورات

بدون غرض بررسی چهاردهه انقلاب رابشرح زیرباعملکرددولتها ونقش نمایندگان شهرستان رودسر درمحورهای اقتصادی ، فرهنگی ، عمرانی ، راهها، مدارس ، مراکزبهداشت و...راباقیدتاریخ اعلام وامیدوارم دچارحداقل اشتباههات شوم ، چنانچه قصوری انجام گرفت دوستان دراصلاح آن بنده رایاری نمایند.

الف-دوران پیروزی انقلاب ازسالهای 1357تا31شهریور1359

ب-دوران جنگ ازسالهای 1359تا1368

ج-دوران سازندگی 

د-دوران اصلاحات 

ه-دوران مهرورزی

و-دوران اعتدال

برچسب ها: همدلی وهمزبانی , دولت وملت , همدلی , وهمزبانی , دوعبارت , اشکوری , کشاورزی , منطقه , پاسخی , اداره , شهرستان , براساس , دوستان , نمایند , تشکیل , اشکوری , پیگیری , روستایی , مقیم قزوین , استفاده ازاشکوریهای , استفاده ازظرفیت , استفاده , قزوین , ازاشکوریهای , ازظرفیت , اشکورات , های محلی , برنامه , عزیزان , شاالله , استفاده ازاشکوریهای , استفاده ازظرفیت , استان قزوین , استفاده , قزوین , ازظرفیت , ازاشکوریهای , اشکورات , استان , اشکورات , روستاها , دراین , کشاورزی , اشکورات , شریعتی , باشیم , داشته , اینکه , براحتی , دوران , ازسالهای , انقلاب
زمان: 2018-06-26 23:45:02

دستمریزاد

جمعه مورخ 94/5/16برای دعوت به عروسی که در  روستامان  دعوت داشتم  باتفاق  آقایان زارع پوروبرزگری ازدوستان شورای بیدستان  رفته بودم ،خوشبختانه وعده های مسءوولان شهرستانی راست درآمد.جاداردهم ازمجموعه دوستان پیگیرتشکرکنم وامیدوارم که این پیگیری مستمروجزءوظیفه ماشودوهمچنین تشکرازبخشدار، فرماندار، رءیس راه وشهرسازی ونماینده محترم  که بهرحال باورکردندجمعیت روستاهای اشکوررانمی توان نادیده گرفت وهمت نموده وجاده سی پل به شوییل ازروستای رومدشت به شوییل رازیرسازی شروع کرده اندوتالرده این کارانجام شده ودرخواست داریم تاگیلاچاکان آسفالت شودوقول میدهیم که مبلغی که بخشدارمحترم جناب سعادت نژادبعنوان خودیاری اشاره داشته اندباکمال میل به نماینده دولت لبیگ می گوییم ودستشان رامیفشاریم وباایشان همراهی موثر خواهیم کرد.ودرهمینجا تشکر ویژه خودمان رابرایشان داریم وهمه مسولان هم سپاسگزاریم.

برچسب ها: همدلی وهمزبانی , دولت وملت , همدلی , وهمزبانی , دوعبارت , اشکوری , کشاورزی , منطقه , پاسخی , اداره , شهرستان , براساس , دوستان , نمایند , تشکیل , اشکوری , پیگیری , روستایی , مقیم قزوین , استفاده ازاشکوریهای , استفاده ازظرفیت , استفاده , قزوین , ازاشکوریهای , ازظرفیت , اشکورات , های محلی , برنامه , عزیزان , شاالله , استفاده ازاشکوریهای , استفاده ازظرفیت , استان قزوین , استفاده , قزوین , ازظرفیت , ازاشکوریهای , اشکورات , استان , اشکورات , روستاها , دراین , کشاورزی , اشکورات , شریعتی , باشیم , داشته , اینکه , براحتی , دوران , ازسالهای , انقلاب , داریم , شوییل
زمان: 2018-06-26 23:45:02

رونق کشاورزی روستاییان ، اصلاح وضع جادههای روستاییی وتحرکات انتخابات مجلس شورای اسلامی

امسال به شکر خداسال خوب درعرصه کشاورزی ازحیث سردرختی است .عمده محصول کشاورزی فندق وگردواست که کشاورزان منطقه اشکوربرخوردارهستند.سال گذشته سال پررنجی برای ساکنین این مناطق بوده وبااعتبارات آینده وپس اندازاندک گذاشته وبدون حمایت دولت سال رابه پایان رساندندوروسیاهی برای آنانی خواهدماندکه باابزاری که دراختیاردارندکشاورزان راموردحمایت قرارندادند.

همچنین باتوجه به مشکلات اقتصادی سال 93دوستان اشکوری درسراسرکشورومخصوصا اشکوریهای مقیم قزوین نشستهای برگزارودرجمع بندی به این رسیدن که دوستان اشکوری درسه گروه 10نفری که گروه الف باهماهنگی شوراهای اشکوروگروه دوم بابزرگان اشکوری مقیم استانهای شمالی وگروه سوم بامحوریت اشکوریهای مقیم استان قزوین وسایراستانهاباتشکیل گروه 10 نفری که مجموعا یک گروه سی نفره راشکل دهندبرای رفع مشکلات ازجمله جاده ، آب آشامیدنی وآب کشاورزی بامسولان شهرستانی واستانی وچه بسا کشوری نشستهای برگزارتابرای برون رفت ازآن برنامه ی داشته باشند.درهمین راستا نشستی دردفتربخشدارمحترم رحیم آبادجناب آقای سعادت نژادباحضورفرماندارونماینده وامام جمعه وروسای ادارات شهرستانی بااهالی منطقه برگزاروضمن اعتراضات بحق مردمی وجبهه گیری غلط مسولین ودرآخرتمکین آنهادرجهت رفع معضلات ازجمله جاده شوییل قولهای داده که مقررشدتابستان جاده رومدشت به شوییل آسفالت گردد.ودرپیگیریهای بعدی قول بخشدارمحترم درصورت همراهی مردمی تا گیلاچاکان آسفالت خواهد شد.

والبته دوستان نگران قولهای مسولان بوده وبه جهتی اینکه این هم ممکن است بخاطرسال انتخاباتی ووعده های انتخاباتی باشد، اما آنچه مهم است تلاش دوستان اشکوری وقولهای مسولان تاکنون بوده ووعدههای آنهابرای تابستان جاری وانتخابات زمستان میباشدوحتما دوستان اشکوری واقفنداگرخواسته های مردمی تحقق پیدا نکنددرفصل انتخابات دست ردبه سینه شان خواهندزدوبه کسی رای میدهندکه حداقل مثل دوره های قبلی گول شعارشان رانخورند.

لذا سال 94 سال خوبی است ، محصولات سردرختی خوب ، وعده های مسولان عالی وانتخابات بعدازفصل کاراست .اما جاداردازدوستانی که پیگیری لازم راداشته ازجمله ازآقای حاج محسن خرم الحسینی تشکرویژه داشته وازتلاشهای مجددانه بخشدارمحترم جناب آقای سعادت نژادسپاسگزاری نمودوهمچنان ماچشم براهیم یاحق.

برچسب ها: همدلی وهمزبانی , دولت وملت , همدلی , وهمزبانی , دوعبارت , اشکوری , کشاورزی , منطقه , پاسخی , اداره , شهرستان , براساس , دوستان , نمایند , تشکیل , اشکوری , پیگیری , روستایی , مقیم قزوین , استفاده ازاشکوریهای , استفاده ازظرفیت , استفاده , قزوین , ازاشکوریهای , ازظرفیت , اشکورات , های محلی , برنامه , عزیزان , شاالله , استفاده ازاشکوریهای , استفاده ازظرفیت , استان قزوین , استفاده , قزوین , ازظرفیت , ازاشکوریهای , اشکورات , استان , اشکورات , روستاها , دراین , کشاورزی , اشکورات , شریعتی , باشیم , داشته , اینکه , براحتی , دوران , ازسالهای , انقلاب , داریم , شوییل , دوستان اشکوری , آقای سعادت , ازجمله جاده , اشکوریهای مقیم , اشکوری , دوستان , ازجمله , مردمی , مسولان , کشاورزی , شوییل , بخشدارمحترم , وانتخابات , انتخاباتی , آسفا
زمان: 2018-06-26 23:45:02